Comentari de Text

FASES DE TREBALL

A-  Preparació prèvia

1.- Lectura de la documentació (apunts-web/bibliografia) sobre l’autor i la seva obra.

2.- Lectura comprensiva *

a) Cercar vocabulari, si s’escau

b) Anotar idees de cada estrofa : Generals i concretes

3.- Estructurar l’argument en funció de 1b, en el mateix full *

4.- Marcar recursos estilístics més importants i relacionar-los amb la intencionalitat del poeta, el contingut i la temàtica. *

(*) fer anotacions al mateix text

B- Redacció del comentari:

1.- Introducció al text:

  • Autor- situació cronològica- gènere que conrea- significació de la seva obra.
  • Centrar el text en la seva producció (època- gènere- obra a la qual pertany- temàtica general de l’obra a la qual pertany)

2.- Comentari de la forma: aspectes mètrica-rima i estrofa

3.- Comentari del contingut:

  • Breu resum argumental (3 o 4 línies)
  • Estructura d’aquest argument (parts), justificar-les en funció del contingut.

4.- Comentari llengua i estil :

  • Recursos estilísitics que ha utilitzat l’autor
  • Llengua (culta-popular..)

5.- Conclusió (es tracta de lligar els aspectes genèrics que s’han anotat a la introducció i els concrets que s’han trobat en aquest text )

%d bloggers like this: