Gèneres

Poesia lírica

La poesia lírica és un gènere literari en el qual l’autor vol expressar tots els seus sentiments i emocions respecte a un ens o objecte d’inspiració.

El gènere líric es caracteritza per tenir la presència d’un:

  • Parlant líric, el qual és el que expressa tots els sentiments en el poema respecte a un objecte líric
  • L’objecte líric és l’ens, objecte o situació que provoca els sentiments en el poeta, els que són expressats pel parlant líric.
  • El motiu líric és el tema del qual tracta l’obra lírica, això vol dir que és el sentiment predominant que expressa l’objecte líric el parlant líric.
  • L’actitud lírica és la forma en la qual el parlant líric expressa les seves emocions. aquesta es classifica en 3 tipus:
    • Actitud enunciativa: Es caracteritza perquè el llenguatge emprat pel parlant líric representa una narració de fets que li ocorren a un objecte líric. El parlant intenta narrar els sentiments que té d’aquesta situació tractant de mantenir l’objectivitat.
    • Actitud apòstrof o Apel·lativa: És una actitud lírica en la qual el parlant es dirigeix a una altra persona, li intenta interpel·lar o dialogar amb aquesta altra persona. En aquesta actitud el parlant li dialoga a un altre dels seus sentiments.
    • Actitud carmínica o de la cançó: En aquesta el parlant obre el seu món intern, expressa tots els seus sentiments, reflexiona sobre les seves sensibilitats personals.

Poesia èpica

La poesia èpica és un gènere literari en el qual l’autor presenta de forma objectiva fets llegendaris o ficticis desenvolupats en un temps i espai determinats. L’autor utilitza com a forma d’expressió habitual la narració poètica, encara que poden donar-se també la descripció i el diàleg. En alguns casos, l’èpica no és escrita, sinó més aviat explicada oralment pels rapsodes.

font: wikipèdia

%d bloggers like this: